Минно строителство, експлоатация на находища на подземни богатства

Цялостни и годишни работни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства

Развитие на минните работи в рудниците на „Мини Марица изток“ ЕАД за периода 2016-2021 година

Цялостен и годишни работни проекти за съвместното отработване на находище „Асарел“ и находище „Асарел“ – участък „Запад“ – варианти

Цялостен технически проект за развитието на кариера “Златна Панега” за периода 2017-2032 г. в рамките на концесионния контур и цялостен проект за рекултивация.

Идейни, технически и работни проекти за строителство, експлоатация, ликвидация и рекултивация на площадки и съоръжения за минни отпадъци

Развитие на минните работи в рудниците на „Мини Марица изток“ ЕАД за периода 2016-2021 година

Транспорт и депониране на пепелина и гипс от AES 3C ТЕЦ Марица изток 1
Промплощадка; Инфраструктура; Депо и транспорт

Избор на площадка за депониране на отпадъци от производство на ТЕЦ “Брикел”

Гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на ТЕЦ Марица изток 2

Определяне на допълнителна площ за насипище “Староселец” и технология за насипване с цел подобряване условията за последваща рекултивация

Техническа рекултивация за земеделско ползване на външно насипище „Медникарово“ в рудник „Трояново 3“

Проекти за консервация и ликвидация на миннодобивни обекти

Проект за освобождаване на концесионната площ, ликвидация, рекултивация (Схематичен проект за напускане), Мини Марица изток

Работни проекти за техническа ликвидация на участък „Лукина падина“ и на разкриващи изработки на участък „Птичи дол – Велин дол“ на находище „Лукина падина“

Работен проект за напускане на добивна площ участък „Бабино“ – подземна част и Работен проект за напускане на добивна площ участък „Бобов дол“ – подземна част от находище „Бобовдолски въглищен басейн“

Проекти за рекултивация

Проект за освобождаване на концесионната площ, ликвидация, рекултивация (Схематичен проект за напускане), Мини Марица изток

Провеждане на производствени изпитания на технологии за безхумусна рекултивация на нарушени терени в района на Мини “Марица изток”

Биологична рекултивация на Външно насипище „Староселец“ на рудник „Трояново 1“