Инженерогеоложки и хидрогеоложки проучвания и доклади

Проекти

Развитие на минните работи в рудниците на „Мини Марица изток“ ЕАД за периода 2016-2021 година

Извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания на площадката за изграждане на “Инсталация за обезводняване на гипс от СОИ за блокове №1-6 в ТЕЦ Марица изток 2”

Геоложки доклад за оставащите ресурси от флуоритова руда след приключване на подземната техническа ликвидация на участък „Лукина падина“