Електрозахранване, електросъоръжаване и автоматизация на технологичните процеси

Изграждане и реконструкция на електропроводи ниско и високо напрежение до 110 Кv

Изместване на далекопроводите „Знаменосец“ 110 кV и „Овчарица“ 220 кV , разположени пред фронта на водене на минните работи в източната част на находището

Външно ел. захранване на завода на “Кнауф” от подстанции №№5 и 6 на “Мини Марица изток” ЕАД

Реконструкция на подземната електроснабдителна мрежа на рудник „Челопеч”

Силови и тягови подстанции и трансформаторни постове

„Мини Марица изток“, Подстанция №10. Реконструкция ОРУ 110 kV и командна зала.

„Мини Марица изток“, Подстанция “Източна”. Вторична комутация

„Мини Марица изток“, Подстанция „Гледачево“ – открита разпределителна уредба.

Автоматизирани системи за управление качеството на въглищата

Автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата в рудник “Трояново север” и рудник “Трояново 1”

Пробовземащи системи

Автоматична пробовземаща система за лигнитни въглища от движещ се поток. Рудник „Трояново-3