Земи и почви

Техническа и биологична рекултивация на нарушени терени

Провеждане на производствени изпитания на технологии за безхумусна рекултивация на нарушени терени в района на Мини “Марица изток”

Проект за модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Елин Пелин – Ихтиман, Техническа и биологична рекултивация на нарушените терени и временните обекти от етапа на строителството.

Р-к ”Девина” Проект за техническа ликвидация ІІ етап. Биологична рекултивация

Оздравителни мероприятия на засолени и замърсени с тежки метали и нефтопродукти почви

С грижа за околната среда и човека ние извършваме оценка на състояние на почвените ресурси. Базирайки се на богатия ни професионален опит и добрите практики даваме устойчиви проектни решения за възстановяване на замърсени и деградирали почви. По наши проекти са извършени оздравителните мероприятия на много площадки с щети от стари замърсявания.

ОВОС, Екологични оценки и мониторинг

Екипът ни е изграден от специалисти, покриващи всички области, както в инвестиционното проектиране, така и в екологичния сектор. Ние притежаваме богат опит при извършването на екологични оценки, концесионни екологични анализи. Нашите експерти познават добре екологичното законодателство и имаме възможност да се включим още в началния етап на проектиране с изготвянето на Уведомлението за инвестиционно предложение, да продължим с преценката на необходимостта от ОВОС и самият ОВОС, когато това е необходимо.