Води

Изграждане и реконструкция на водосборници, утаители и канали за отвеждане на руднични и скатни води

Събиране и отвеждане на дренажни води от сгуроотвал „Искрица“

Помпени и пречиствателни станции за промишлени и отпадни води

Пречиствателна станция за отпадни води, Контур Глобал Марица изток 3

Реконструкция на охлаждаща помпена станция /ЦПС-1/ ТЕЦ Марица изток 2

Транспорт и депониране на пепелина и гипс от AES 3C ТЕЦ Марица изток 1. Промплощадка Пречиствателна станция за битови води

Водоснабдяване и канализация на промишлени и жилищни райони

Транспорт и депониране на пепелина и гипс от AES 3C ТЕЦ Марица изток 1. Инфраструктура. Технологично водоснабдяване

Корекции и укрепвания на речни корита

Извеждане на чистите води на р. Панова, чрез изграждане на охранителни канали и корекция натрасето на питейно водоснабдяване за с. Оборище от поречието на р. Панова