Интегрирана система за управление в „Минпроект” ЕАД

В „Минпроект” ЕАД е внедрена интегрирана система за управление на качеството, намаляване на въздействието върху околната среда и опазването на здравето и безопасността при работа, в съответствие със стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
Представените в системата за управление процеси обхващат основния предмет на дейност на „Минпроект” ЕАД: проучване, проектиране, научни изследвания, инженеринг и консултантска дейност за минни, енергийни, промишлени и граждански обекти.
Декларацията на Ръководството за изпълнение на поставените цели е представена в Политиката по ИСУ.