Отличия

През 60-годишното си съществуване във фонда на „Минпроект“ са постъпили множество награди за вложеният труд, професионализъм и инициативност, като най-значимите от тях са:

  • Златен плакет за заслуги към НТС по минно дело, геология и металургия
  • 4 награди от БМГК за постигнати най-високи показатели в подотрасъл „Логистични дейности“
  • 2 награди от БМГК за безопасност и здраве
  • Награда от ББКЕ за заслуги към Енергетиката
  • Награда за принос към българската минерално-суровинна индустрия

Заслужен връх в дългогодишната проектантска дейност е получената през 2016 година Награда на Българската минно-геоложка камара за иновации в категория „Средни предприятия“. Наградата бе присъдена за проект „Използване на циклично-поточни технологии за извоз на откривка и руда в „Асарел-Медет“