Клиенти

Клиентите на „Минпроект“ ЕАД са водещи компании от миннодобивния отрасъл, структуроопределящи дружества от енергетиката, консултантски компании в минната индустрия.

АМЕК ФОСТЕР УИЛЪР

Проект за добив на злато в Крумовград – Проектиране и доставки за обогатителна фабрика

Проектиране на технологична инсталация за производство на пирит в Челопеч Майнинг ЕАД

Инженерни и консултантски услуги за проекта за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада Тепе“ на находище „Хан Крум“

„АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД

Цялостен и годишни работни проекти за съвместното отработване на находище „Асарел“ и находище „Асарел“ – участък „Запад“ – варианти

Циклично-поточна технологична линия /ЦПТ/ 3 за трошене и транспорт на руда от р-к Асарел до Корпус едро трошене на Обогатителна фабрика с максимално използване съоръженията на ЦПТ І за извоз на откривка с производителност 3000 т/ч

Извеждане на чистите води на р. Панова, чрез изграждане на охранителни канали и корекция натрасето на питейно водоснабдяване за с. Оборище от поречието на р. Панова

„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД

Инсталация за очистване на изходящите газове

Транспортна система за концентрат

Разтоварище за концентрат

„БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ“ ООД

Работни проекти за техническа ликвидация на участък „Лукина падина“ и на разкриващи изработки на участък „Птичи дол – Велин дол“ на находище „Лукина падина“
Работен проект за техническа и биологична рекултивация на промишлени площадки и насипища на участък „Лукина падина“
Геоложки доклад за оставащите ресурси от флуоритова руда след приключване на подземната техническа ликвидация на участък „Лукина падина“

„БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА“ АД

Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs2000 и SRs 200 в „Мини Марица изток“ ЕАД

„ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ“ ООД

Работен проект за напускан на добивна площ участък „Бабино“ – подземна част и Работен проект за напускане на добивна площ участък „Бобов дол“ – подземна част от находище „Бобовдолски въглищен басейн“

„ВЪГЛИЩА ПЕРНИК“ ООД

Годишен работен проект за добив на въглища от рудник „Бела вода“

„ДОБЕРСЕК ИНЖЕНЕРИНГ“

Реконструкция на охлаждаща помпена станция /ЦПС-1/ ТЕЦ Марица изток 2

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД ЕАД

Инженерни и консултантски услуги за проекта за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада Тепе“ на находище „Хан Крум“

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД

Проучване за управление на логистиката и изработване на работен проект за система за транспорт на концентрат за Зона 18 – Проект за транспортиране на концентрат

Реконструкция на подземната електроснабдителна мрежа на рудник „Челопеч”

Идеен и работен проект по част Строително – Конструктивна за ремонт на носещата конструкция на сградата на обогатителна фабрика.

ЕЙ И ЕС

Предпроектно проучване и оценка на техническите възможности за транспортиране и депониране на отпадъчните продукти от производствения процес на ТЕЦ „Ей и Ес – Гълъбово“ на територията на „Мини Марица изток“ ЕАД

Проект за транспорт и депониране на пепелина и гипс от AES 3C ТЕЦ Марица изток 1
Промплощадка; Инфраструктура; Депо и транспорт

Депо за пепелина и гипс „Дряново“

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ ЕАД

Работен проект „Почистване и ремонтно-възстановителни работи на канал за високи води от „Манастирско дере“

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД

Проект за Корпус едро трошене – КЕТ3 на рудник „ Елаците“

ЕНЕМОНА АД

Изграждане /доставка и монтаж на машини и оборудване/ за инсталация за обезводняване на гипс за бл. 1 до 6 на ТЕЦ Марица изток 2

Проектиране, доставка, изграждане и тестване на сгуроизвозни тръбопроводи от износоустойчиво фибростъкло – Контур Глобал МИ-3

Подмяна на сгуроизвозни тръбопроводи за пепелина и и гипсова суспензия – Лот-1 и Лот-2″ на територията на „Енел Марица изток 3“ ЕАД

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД

Цялостен технически проект за развитието на кариера “Златна Панега” и кариера “Коритна” за периода 2017÷2032 г. в рамките на концесионния контур и цялостен проект за рекултивация

Годишни проекти за развитие на кариери “Златна Панега” и „Коритна“ и Годишни геоложки отчет за състоянието на запасите на находища “Златна Панега” и „Коритна“

КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

Система за управление на водите. Буферно депо.

Сероочистна инсталация – транспорт на варовик

Склад за гипс

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

От самото си създаване Минпроект е главен проектанат на мини Марица изток. Изпълнява проекто-проучвателна, научно-изследователска и проектна работа през периода 2014-2016 г., осигуряващи развитието на минните работи, изпълнението на производствената програма и поддържането и възпроизводството на производствените мощности на “Мини Марица изток” ЕАД – гр. Раднево, упражняване на авторски надзор, оказване на техническа помощ и участие в приемателни комисии.

Развитие на минните работи в рудниците на „Мини Марица изток“ ЕАД за периода 2016-2021 година

Варианти за достигане на крайните източни граници по въглища и откривка на минното поле при съвместна работа на рудниците „Трояново 1“ и „Трояново 3“

Магистрален тръбен лентов транспортьор / МТЛТ/ 2 за износ на пепелина и гипс от МТЛТ 1 на ТЕЦ Марица изток 2 до Обединени северни насипища на Мини “Марица изток” ЕАД.

„МИНА ПИРИН – ОРАНОВО“

Технологични паспорти за прокарване на Уклон 20 и Травербан 24 и Уклон 22 и Травербан 25 в рудник „Ораново“

ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК-2“ ЕАД

Гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на ТЕЦ Марица изток 2

Вариантни решения за захранване с варовик на складово стопанство на бл. 1-4 и захранване с варовик на бл. 5-6

Магистрален тръбен лентов транспортьор / МТЛТ/ 2 за износ на пепелина и гипс от МТЛТ 1 на ТЕЦ Марица изток 2 до Обединени северни насипища на Мини “Марица изток” ЕАД

„ТРАНСГЕО“ ООД

Проект за модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Елин Пелин – Ихтиман, Техническа и биологична рекултивация на нарушените терени и временните обекти от етапа на строителството.

ТРЕЙС РИСОРЗИС ЕООД

Проект за Добив и преработка на подземни богатства по чл.2, ал.1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник“, находище „Милин камък“

ФАМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Проектиране, инженеринг, доставка и монтаж на система лентови транспортьори за варовиково стопанство на сероочистваща инсталация на ENEL Марица изток 3

ЩАЙНМЮЛЕР ИНЖЕНЕРИНГ

Проект за реконструкция на котел 2 в ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3