Икономически проучвания и анализи

Ние разбираме риска, свързан с нови инвестиции и сме готови да го оценим. Базирайки се на богатият опит, който притежаваме и доброто познаване на нормативните документи ние разработваме за нашите клиенти технико-икономически оценки на инвестиционни предложения, Бизнес планове и програми, съобразени и напълно удовлетворяващи техните изисквания и възможности. Притежаваме сертификати и дългогодишен опит при оценяване на

  • предприятия, машини, оборудване и транспортни средства;
  • недвижими имоти;
  • земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.