Геодезични измервания и устройствено планиране

Проекти

„Мини Марица изток“, Трасиране на ел. провод № 3 от подстанция №10 до рудник „Трояново 3“

Открита детска и спортна площадка, кв.107, УПИ І-5774 по плана на гр. Раднево

План за изменение на улична регулация на с. Любеново, Област Стара Загора