Отпадъци

Изграждане и експлоатация на депа за минни отпадъци

Транспорт и депониране на пепелина и гипс от AES 3C ТЕЦ Марица изток 1
Промплощадка; Инфраструктура; Депо и транспорт

Развитие на минните работи в рудниците на „Мини Марица изток“ ЕАД за периода 2016-2021 година

Предпроектно проучване и изготвяне на оценка на техническите възможности за транспортиране и депониране на отпадъчните продукти от производствения процес на ТЕЦ „Ей и Ес – Гълъбово“ на територията на „Мини Марица изток“ ЕАД

Строителство и реконструкция на депа за промишлени отпадъци и хвостохранилища, вкл. хвостопроводи и оборотно водоснабдяване

ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3, Цялостен воден цикъл

Контур Глобал Марица Изток 3, Система за управление на водите . Буферно депо

Планове за управление на строителните и минните отпадъци

Ние извършваме консултантски услуги в сферата на управлението на околната среда, респективно и отпадъците. Нашите специалисти познават българското законодателство и притежават богат и всеобхватен опит за управление на дейностите с отпадъци. Неразделна част от всеки един наш инвестиционен проект са Плановете за управление на минните или строителните отпадъци.