Геозащита и геотехника

Изграждане на подпорни и облицовъчни стени

Укрепителни и стабилитетни мероприятия – анкери, пилоти

Контур Глобал Марица Изток 3, Пилоти

Аурубис България, Пилотно фундиране на абсорбер

Асарел – Медет, Анкери

Строителство на земно-насипни конструкции

Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в рудник „Трояново 3“

Дългосрочно развитие на Западно насипище. Изграждане на подложен скален насип с опорна скална призма, „Асарел-Медет“ АД