Сградни инсталации

Вентилация, отопление и климатизация на промишлени, обществени и жилищни сгради

Инсталация за очистване на изходящите газове, Аурубис България

Транспорт и депониране на пепелина и гипс от Ей и Ес 3С ТЕЦ Марица изток 1 – Битово-обслужващи сгради

Индукционни пещи за опробване на меден скpап – пробовземане, Аурубис България АД

Водоснабдяване и канализация на промишлени, обществени и жилищни сгради

Многофункционална спортна зала в сградата на „Мини Марица – Изток“ ЕАД „, гр. Раднево.

Електрозахранване, електрически инсталации и осветление

ТЕЦ „Марица изток 3”, Сероочистваща инсталация. Помпена сграда

Транспорт и депониране на пепелина и гипс от TEЦ „Ей и Ес Гълъбово“. Промплощадка. Битова сграда

Газификация на сгради

Газифициране на котелното помещение на административната сграда на „Мини Марица Изток“ ЕАД, гр. Раднево

Противопожарни инсталации

Противопожарно водоснабдяване на у-к „Вулканизации“ и у-к „Ремонт ролки“ на Промплощадката на рудник „Трояново – 3“

Транспорт и депониране на пепелина и гипс от TEЦ „Ей и Ес Гълъбово“. Промплощадка. Противопожарно водоснабдяване. Противопожарен резервоар.

Телекомуникационни системи

Ние проектираме кабелни съобщителни мрежи и инсталации, които дават възможност за максимално използване на комуникационните технологии, които са днес на пазара.