О Б Я В А за отдаване под наем на дълготрайни материални активи на „Минпроект” ЕАД

„Минпроект”ЕАД, на основание Решение на министъра на енергетиката, Протокол № Е-РД-21-9/24.03.2021г. и решение на Съвета на директорите, Протокол № 272/11.01.2021г, обявява търг с тайно наддаване /закрито заседание/ по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ за отдаване под наем на дълготрайни материални активи /помещения/, находящи се в 17-етажната сграда, гр. София, бул. „Климент Охридски”, №14, собственост на дружеството:

Оглед на помещенията могат да се извършат от 26.04.2021г. до 14.05.2021г. в сградата на “Минпроект” ЕАД – гр. София, бул. “Кл. Охридски”, №14 с предварителна заявка на тел: 02/8172425.