Набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на
годишния финансов отчет (ГФО) за отчетната 2023г.

Дата на обявяване: 12.10.2023 г.
Крайна дата за подаване на документи: : 20.10.2023г. /включително/.

Набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на
годишния финансов отчет (ГФО) за отчетната 2023г.

Сумата на актива на баланса на „Минпроект” ЕАД и нетните приходи от продажби за 2022г. са:
– Сума на актива на баланса – 1485 хиляди лв. (един милион четиристотин осемдесет и пет хиляди лева).
– Нетни приходи от продажби – 1207 хиляди лв. (един милион двеста и седем хиляди лева).
Офертите да се представят затворен и запечатан плик в срок до 20.10.2023г. На адрес: гр. София, ПК 1756, район „Студентски”, бул. „Климент Охридски”, № 14, етаж 8, стая 801 ида съдържа:
– Обща цена на одита;
– Брой работни часове за проверка и заверка;
– Брой работни часове за текущи консултации, без да се увеличава цената на одита.

За контакти:
Тел. 02/ 817 2425, факс. 02/ 975 3348, e-mail: office@minproekt.com