Оценяване на съответствието на взривни вещества

Оценяване на съответствието на взривни вещества за граждански цели, съгласно Директива 2014/28/ЕС от 26.02.2014 г., въведена като Наредбата за съществените изисквания Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели (Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.)
Взривните вещества за граждански цели са определени в клас 1 от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари – бризантни взривни вещества, детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Оценяват се за съответствие по следните модули:

  • Модул В: ЕС Изследване на типа
  • Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали
  • Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване качеството на производството
  • Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта
  • Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт