Надзор на оценен продукт

Надзорите на оценени съоръжения и системи за защита се провеждат съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г.), въвеждаща Директива 2014/34/ЕС (АТЕХ) от 26.02.2014 г. на продукти оценени по „Модул С1: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта” или по „Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството”