НОТИФИЦИРАН ОРГАН „МИНПРОЕКТ“ 1877

Нотифициран орган за оценка на съответствието на взривни вещества за граждански цели, директива 2014/28/ЕС

Нотифициран орган за оценка на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, директива 2014/34/ЕС (ATEX)