Изпитване на взривозащитени съоръжения

Разполагаме с лаборатория за изпитване на взривозащитени съоръжения, оборудвана с съвременна апаратура и добре обучен персонал.

Оценка на риска

Извършваме оценка на риска от експлозия по Наредба №11/27.12.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (въвеждаща директива 1999/92/ЕС)

Обучение

Провеждаме обучение за извършване на основен и текущ ремонт, монтаж, демонтаж и поддръжка на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера. На успешно завършилите обучението се издават свидетелства за правоспособност.

За контакт

инж. Марио Зарев
Р-л Изпитвателна лаборатория за ВС

тел. +359 7718 23 40

e-mail: minproektvs@abv.bg