За нас

МИНПРОЕКТ” ЕАД с ЕИК 831616457 е търговско дружество, създадено в Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията съгласно Закона за търговския регистър.

Седалище и адрес на управление: 1756 гр. София, район Студентски, бул.“Климент Охридски“ № 14.

Собственост и управление: “Минпроект” ЕАД е търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от Министъра на енергетиката. Системата на управление е едностепенна – Съвет на директорите:

 1. проф. д-р Любен Иванов Тотев – Председател на Съвета на директорите
 2. Станислав Николов Станков – Член на Съвета на директорите
 3. Румен Георгиев Биков – Изпълнителен директор

Ние проектираме:

 • Открити рудници и кариери и подземни рудници, включително чрез триизмерно моделиране на находищата;
 • Технологични инсталации, лентови системи и транспортьори за насипни материали и автоматизирани системи за тяхното управление;
 • Промишлени и обществени сгради и съоръжения;
 • Хидротехнически съоръжения и съоръжения за пречистване на води;
 • Инфраструктурни обекти – пътища, ж.п. линии и мостове;
 • Кабелни системи и проводници ниско и високо напрежение до 110 kV, подстанции;
 • Екологични и ландшафтни проекти;
 • Оздравителни и спортни комплекси;
 • Неразделна част от нашата дейност са инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания; концесионни анализи; технико – икономически оценки на инвестиционни предложения; оценки на недвижими имоти, машини и сгради, земеделски земи и насаждения. С участие на наши специалисти са създадени правилниците за безопасност на труда в подземните въглищни рудници, при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин и разработване на находища по открит начин.

Притежаваме единствените в България нотифицирани органи:

 • Нотифициран орган за оценка на съответствието на взривни вещества за граждански цели, Директива 2014/28/ЕС – изпитвания и сертифициране на взривни материали на производители от България, Турция, Украйна, Кипър и др.
 • Нотифициран орган за оценка на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, Директива 2014/34/ЕС, със собствен изпитателен център:- изпитвания и сертифициране на съоръжения и системи за защита на производители от България, Турция, Украйна, Кипър, Русия, Франция, Латвия, Гърция и др.;- оценяване на бази за ремонт и оценка на риска от експлозия в предприятия с потенциално експлозивна атмосфера;- обучение на специалисти извършващи основен, текущ ремонт и експлоатация на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

В „Минпроект“ ЕАД е внедрена Интегрирана система, обхващаща управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа, в съответствие изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Пълноправен член сме на Българската Минно Геоложка Камара, Научно-техническия съюз по Минно дело, геология и металургия и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, където участваме активно и даваме своя принос за тяхното развитие и в подкрепа на каузите, които отстояват.

История

Създаден през 1956 г. като проектантска организация за минно промишлено проектиране „МИНПРОЕКТ” е структуриран с цел да се осигури проектирането и научно-технологичната база на ОТРАСЪЛ ВЪГЛЕДОБИВ към енергийната система на България. За кратко време след създаването си, „МИНПРОЕКТ“ се оформя като строго специализиран комплексен институт за научно обслужване и проектно осигуряване на въгледобивния отрасъл.
По наши проекти са изградени подземни и открити мини в Пернишкия, Бобовдолския, Западномаришкия, Балканския, Черноморския, Кюстендилския, Пиринския и Софийския въглищни басейни. Съвместно с минни институти и компании от Украйна, Русия и Германия са разработени пилотните проекти за усвояване ресурсите на Източномаришкия лигнитен въглищен басейн – рудници “Трояново 1, 2 и 3” и Брикетна фабрика.

Освен за въгледобивния отрасъл, в „МИНПРОЕКТ” са разработени проекти, по които са изградени и много рудници за добив на руди в близост до градовете Мадан, Маджарово, Кърджали и Бургас, като „Стаханов”, „Червено знаме”, „Меден рид”, „Пропада”, „Младеново”, „Бърдцето”, „Кремиковци”.
До края на осемдесетте години институтът развива широка дейност в проектирането на обекти за добив на инертни материали и кариери с трошачно-пресевни инсталации, необходими за различните промишлени предприятия и циментовите заводи.
Приносът на „Минпроект“ в развитието на минно-добивната индустрия е материализиран в повечето рудници за открит и подземен добив в България и обхваща всички сфери на минната дейност:

Мини Марица-изток

В “МИНПРОЕКТ” са  разработени оригинални за световната минно-добивна практика проектни решения и методически ръководства за оразмеряване на бордовете на откритите рудници в Източно-маришкия лигнитен басейн, въз основа на които е извършена реконструкция, модернизация и окрупняване на рудниците, експлоатиращи находището. По проект на „МИНПРОЕКТ“ в Източномаришките рудници е въведена съвременна система за управление на качеството на добиваните лигнитни въглища. “МИНПРОЕКТ”, като главен проектант на „Мини Марица изток“, разработва концепция за развитие на въгледобива в басейна, осигуряваща запазване потенциала на трите рудника за добив на въглища с минимални разходи в дългосрочен план, като се изпреварват потребностите на наличните и новите консуматори.

Подземни рудници за добив на въглища

В областта на инженеринговата дейност, със своите специализирани звена „МИНПРОЕКТ” създава и внедрява машини и съоръжения за извършване на добивните, подготвителните и спомагателните работи в подземните рудници. За хоризонтален и вертикален транспорт „МИНПРОЕКТ“ конструира гуменолентови транспортьори, верижни транспортьори, шахтови клетки и спомагателни съоръжения за механизиран обмен на вагони в рудничните дворове към вертикалните шахти на рудниците.
По технологиите за механична обработка на въглищата „МИНПРОЕКТ” работи от 1962 г., като участва с проекти и изследователски разработки за повишаване ефективността на работата на обогатителните фабрики „Томпсън”, „Бобов дол”, „Перник” и „Твърдица” и Брикетното производство – гр. Гълъбово чрез усъвършенстването им за обогатяване, повишаване степента на механизация и автоматизиране на основните и спомагателни процеси.

Опазване и възстановяване на околната среда

В областта на екологичния сектор „МИНПРОЕКТ“ разработва комплексни проекти за опазване и възстановяване на околната среда за действащите въгледобивни обекти по главните направления: техническа и биологична рекултивация на нарушени от минната дейност терени; пречиствателни станции за руднични, промишлени и битови отпадни води. Правят се редица проучвания относно възможностите за оползотворяване в строителството на производствени и отпадни продукти от въгледобива и енергопроизводството.

Безопасност на труда и противопожарна охрана

Дейността на „МИНПРОЕКТ” в областта на безопасността на труда и противопожарната охрана е свързана изцяло с научно-приложното обслужване на въгледобивния отрасъл. Въз основа на системни наблюдения, изследвания и анализи са решавани редица сериозни проблеми, свързани с борбата с рудничните пожари, праха, метана, внезапните изхвърляния на въглища и газ, шума и вибрациите главно в подземните рудници и обогатителните фабрики и са разработвани комплекси от мерки, средства и дейности, систематизирани и издадени в инструкции за идентифициране и оценяване на опасностите и рисковете в мините. Разработени и издадени са: „Правилник по безопасността на труда в подземните въглищни рудници”, „Правилник по безопасността на труда при разработване на находища по открит начин”, „Правилник по безопасността на труда при взривни работи” и в края на 2012 г. изготвя актуализиран „Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин”.

Взривни вещества и взривозащитени съоръжения

Изграден е лабораторен комплекс с държавна акредитация за изпитания на взривни вещества, взривни материали и съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, за комплексен анализ и контрол на качеството на въглищата.
Във връзка с влизането в сила на Директиви 93/15/ЕИО и 94/9/ЕС (АТЕХ) през 2003 г., с разрешение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се създава Лице за оценка на съответствието на взривни вещества за граждански цели и Лице за оценка на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера . След приемането на Република България в Европейския съюз, Лицето за оценка на съответствието на взривни вещества за граждански цели и Лицето за оценка на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера е нотифицирано от Европейската комисия (ЕК) като Нотифициран орган „Минпроект” ЕАД, обявен в официалния регистър на ЕК (NANDO).
От началото на юни 2016 г. Нотифициран орган „Минпроект” ЕАД е пренотифициран, поради спиране действието на Директиви 93/15/ЕИО и 94/9/ЕС (АТЕХ) и влизането в сила на новите Директиви, съответно 2014/28/ЕС и 2014/34/ЕС (АТЕХ).

Добив и преработка на руди на цветни и благородни метали

През последните 15 години Дружеството навлиза сериозно като проектант на процеси и производства в предприятия от сектора на рудодобива и преработката на суровини за цветната металургия,– “Аурубис България” АД, “Асарел-Медет” АД, „Дънди Прешъс Металс”.
С прилагане на най-съвременни методи и средства за проектиране, самостоятелно и в партньорство с водещи световни фирми „МИНПРОЕКТ“ разработва цялостни проекти за добив на руди за целия жизнен срок на най-голямото находище на медна руда в България.
Изготвени са технологични и конструктивни проекти за изграждане на обогатителни фабрики и прилежащата инфраструктура за нови находища на златосъдържащи руди.

Добив и първична преработка на строителни материали и нерудни полезни изкопаеми

Минпроект проектира кариери и кариерни стопанства за инертни материали, като кариери „Коритна“ и „Златна Панега“, с концесионер „Титан – Златна Панега цимент”. По наши проекти са разработени кариерите: „Великан“ и „Керешлика“, осигуряващи варовика за сероочистните инсталации на ТЕЦ “Марица изток-2“ ЕАД; „Маца“ и „Дядово“ – също за добив на варовик в района на комплекса „Марица изток“; „Владиславци“, „Станянци“ и „Балша“ – за добив на инертни материали.