О Б Я В А за отдаване под наем на дълготрайни материални активи на „Минпроект” ЕАД Дата на обявяване: 20.08.2021 г. Крайна дата за подаване на документи: : 27.09.2021г. /включително/. „Минпроект”ЕАД, на основание решение на Съвета на директорите, Протокол...