АКТУАЛНО

Продажба на дълготрайни материални активи

О Б Я В А за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на „Минпроект” ЕАД „Минпроект”ЕАД, на основание Решение на министъра на енергетиката, Протокол № Е-РД-21-10/24.03.2021г. и решение на Съвета на директорите, Протокол № 272/11.01.2021г,...

Отдаване под наем

О Б Я В А за отдаване под наем на дълготрайни материални активи на „Минпроект” ЕАД „Минпроект”ЕАД, на основание Решение на министъра на енергетиката, Протокол № Е-РД-21-9/24.03.2021г. и решение на Съвета на директорите, Протокол № 272/11.01.2021г, обявява търг с тайно...

Покана за участие в конкурс

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МИНПРОЕКГ' ЕАД „Минпроект” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие. Правата на държавата в капитала на дружеството се упражняват от министъра на...