О Б Я В А за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на „Минпроект” ЕАД

„Минпроект”ЕАД, на основание Решение на министъра на енергетиката, Протокол № Е-РД-21-10/24.03.2021г. и решение на Съвета на директорите, Протокол № 272/11.01.2021г, обявява търг с тайно наддаване /закрито заседание/ по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на дружеството:
– ВАЗ 21213 НИВА 1,7 с рег. № С0863ВР – 2220 лв. (две хиляди двеста и двадесет лева), без ДДС;
– ОПЕЛ ВИВАРО с рег. №СА1487АТ – 5220 лв. (пет хиляди двеста и двадесет лева), без ДДС
– ИВЕКО ДЕЙЛИ 35С12 с рег. №СА1104НН – 4530 лв. (четири хиляди петстотин и тридесет лева), без ДДС
Търгът ще се проведе на 26.05.2021г. от 10.00 ч. в сградата на „Минпроект” ЕАД на бул. „Климент Охридски”, №14, ет.1, приемна.