ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МИНПРОЕКГ’ ЕАД

„Минпроект” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие. Правата на държавата в капитала на дружеството се упражняват от министъра на енергетиката.
Дружеството извършва широк обхват от проучвателна, проектно-конструкторска, научноизследователска, развойно-внедрителска, инженерингова, консултантска, експертна, стандартизационна и контролно-измервателна, търговска, иновационна, маркетингова и посредническа дейности в страната и чужбина.
„Минпроект“ ЕАД е регистриран в централния консултантски регистър на PHARE (per. N9
BG-20283). Дружеството притежава и лиценз рег.Г\Ј9 739 от 19.07.1995 г. , издаден от Комитета по енергетика за извършване на проучвателни, проектни и консултантски работи в енергийния сектор.