Tърг за продажба на автомобили

 

“МИНПРОЕКТ”ЕАД, на основание чл. 14 и чл.15, във връзка с чл.15е от ПРУПДТДДУК, Протокол № Е-РД-21-12/23.04.2018г. на Министъра на енергетиката и Решение на Съвета на директорите № 240/08.05.2018 г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на :

– за лек автомобил, марка “ФОРД”, модел “ФОКУС”, рег. № С 5469 МТ – 1 843 /хиляда осемстотин четиридесет и три/ лв., с вкл. ДДС;

– за товарен автомобил марка “ИВЕКО”, модел “ДЕЙЛИ”, рег. № СА 1104 НН – начална продажна цена – 18 187 /осемнадесет хиляди сто осемдесет и седем/ лв., с вкл. ДДС;

Търгът ще се проведе на 23.07.2018 г., от 10.00 часа в сградата на “Минпроект” ЕАД, гр. София, бул. “Кл. Охридски”, №14, стая 901, в открито заседание.

Тръжната документация може да се закупи на цена 24 лв., всеки работен ден от 08.00 до 16.00 ч. в срок до 20.07.2018 г. в стая № 703 на същата сграда. Оглед на автомобилите може да се извършва след предварително уговорен час с инж. Цветков на телефон 02/ 817 24 03 и GSM 0899910341, от 02.07.2018 г. до 20.07.2018 г., от 9.00 до 16.00 часа. Заявленията за участие в търга се подават всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа, с краен срок до 20.07.2018г. в непрозрачни запечатани пликове, в сградата на “Минпроект” ЕАД на бул. “Кл. Охридски”, №14, стая 801.

Изискванията към участниците са посочени в тръжната документация.

Ако на търга не се яви кандидат, същият се обявава за непроведен и се насрoчва повторен търг за  31.07.2018г. от 10.00чaса при същите условия.

Тел. за контакти: 02/817 24 08; 02/817 24 27.