Покана  „Минпроект“ ЕАД открива конкурс за избор на застраховател на имуществото и персонала на дружеството за 2018г.

Дата на обявяване: 03.05.2018 г.
Крайна дата за подаване на документи: : 17.05.2018г. /включително/.

Описание на обекта на конкурса: избор на застраховател на имуществото и персонала на „Минпроект“ ЕАД за 2018г. както следва:

– Имуществена застраховка на дълготрайните материални активи и материални запаси собственост на „Минпроект“ ЕАД.

– Групова застраховка „Трудова злополука и професионално заболяване“ на персонала на Минпроект“ ЕАД.