Избор на застраховател за: „Имуществена застраховка на дълготрайните активи (ДМА), собственост на „Минпроект“ ЕАД

Дата на обявяване: 18.11.2019 г.
Крайна дата за подаване на документи: : 04.12.2019г. /включително/.

МинпроектЕАД гр. София открива конкурс за избор на застраховател на имуществото и персонала на дружеството за 2019 г.
1. Предмет на конкурса: ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА:
ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (ДМА), СОБСТВЕНОСТ НА МИНПРОЕКТЕАД;
ЗАСТРАХОВКА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКАНА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНПРОЕКТЕАД;
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ“, ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПСИ ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА КАСКО МПСНА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА МИНПРОЕКТЕАД